بعداز شیوع کرونا با گذشت زمان ، بسیاری از مسئولان وکارشناسان بهداشت تاکید کردند که برای ادامه فعالیتهای اقتصادی ونجات جان ده ها هزار نفر لازم است، مردم در جامعه از ماسک استفاده کنند،توصیه ای که مردم آن را جدی نگرفتند ،وحالا بی مهابا وبدون ماسک در خیابان ها قدم […]