جانشین مدیر سایت فولاد راور با بیان این که کوره اول پیش گرم این کارخانه تا دو ماه آینده راه اندازی می شود گفت: تامین آب معضل اصلی فولاد راور است که باید رفع شود. کارخانه ای که انتظار افتتاح آن به عنوان اولین کارخانه شهرستان راور همچنان بر دل […]