خداوند در دومین آیه از سوره مائده می فرماید: « اى کسانى که ایمان آورده اید، شعائر خدا و ماه حرام و قربانى را، چه بدون نشانه و چه با نشانه، حرمت مشکنید». با توجه به این آیه شریفه قرآن، از قربانى حج، به عنوان شعائر الهى یاد کرده که […]