به گزارش پایگاه خبری راور سلام؛ گندم بریان یا ریگ سوخته مجموعه ای از تپه هایی است پوشیده از گدازه های آتشفشانی به مساحت ۴۸۰ کیلومتر مربع که در تابستان به هیچ عنوان امکان بازدید ندارد و ممکن است تماشایش خطرات زیادی به همراه داشته باشد این منطقه در شرق […]